KTP‎ > ‎

studijní programy

Katedra technických předmětů zajišťuje výuku ve studijních programech 

M7503 Učitelství pro základní školy
Od AR2020/2021 již program nebude otevřen a je pouze na dostudování pro stávající studenty !!!
M-ZS2ZT - pětiletý magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol - Základy techniky
Studijní obor Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky pokrývá rozsáhlou oblast základních znalostí pro orientaci ve strojírenství, elektrotechnice a dalších technických oblastech v souladu s koncepcí Rámcového vzdělávacího programu, oblast 5.9 Člověk a svět práce. Studenti si osvojí potřebné znalosti a dovednosti pro tvorbu vzdělávacích programů a pro výuku technicky orientovaných předmětů na základních školách. Studiem interdisciplinárního programu absolventi získají klíčové kompetence pro oblast odborných disciplín, sociální adaptability, managementu a autoedukace, s předpokladem univerzality umístění na trhu práce.
Absolvent získá kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky pedagogické praxe, osvojí si potřebné znalosti a dovednosti pro tvorbu vzdělávacích programů a pro výuku technicky orientovaných předmětů na druhém stupni základní školy v oblasti Rámcového vzdělávacího programu - Člověk a svět práce. V rámci vzdělávacích programů je schopen vyučovat technicky a technologicky zaměřené předměty pro oblasti práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií a svět práce, vytvářet výukové a prezentační materiály na požadované odborné i technické úrovni. Je schopen organizovat a vést mimoškolní technicky zaměřené aktivity. Absolvent se bude dobře orientovat v obecných otázkách pedagogiky a psychologie, bude mít kompetence pedagogicko-psychologické a oborově didaktické tak, aby všechny teoretické a praktické složky jeho průpravy tvořily nezbytné východisko pro školskou praxi. Absolvent pětiletého magisterského učitelského studia bude plně kvalifikovaným učitelem druhého stupně základních škol, uplatní se jako učitel pro 2. stupeň základní školy, pedagogický pracovník školících center, pedagogický pracovník institucí vzdělávajících mládež školního věku nebo vzdělávacích institucí zaměřených na další technické vzdělávání.

B 7507 Specializace v pedagogice
P-ZTB - bakalářský studijní program Specializace v pedagogice 
- Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
Bakalářský studijní program, pokrývá rozsáhlou oblast základních znalostí pro orientaci ve strojírenství a elektrotechnice. Studijní program je převážně přípra­vou na navazující magisterské obory. Absolvent získá klíčové kompetence pro oblast odborných disciplín, s předpokladem univerzality umístění na trhu práce. Studium je zakončeno bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

N7503 Učitelství pro základní školy
N-ZS2ZT - navazující magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol - Základy techniky
Magisterský studijní program, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ připravuje kvalifiko­va­ného učitele pro druhý stupeň základní školy se zaměřením na výuku technicky orientovaných předmětů v oblasti Rámcového vzdělávacího programu - Člověk a svět práce, který postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských doved­ností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 
Absolvent získá kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky pedagogické praxe, osvojí si potřebné znalosti a dovednosti pro tvorbu vzdělávacích programů a pro výuku technicky orientovaných předmětů na druhém stupni základní školy v oblasti Rámcového vzdělávacího programu - Člověk a svět práce pro oblasti práce s technickými materiály, design a konstruování, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií a svět práce. Je schopen vyučovat technicky a technologicky zaměřené předmět, vytvářet výukové a prezentační materiály, organi­zovat a vést mimoškolní, technicky zaměřené aktivity. 
Uplatní se jako učitel pro 2. stupeň základní školy, pedagogický pracovník školících center, pedagogický pracovník insti­tucí vzdělávajících mládež školního věku nebo vzdělávacích institu­cí zaměřených na další technické vzdělávání. 
Magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

N7504 Učitelství pro střední školy
N-SSKZT - navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy - Základy techniky
Magisterský studijní program, Učitelství pro střední školy - Základy techniky, připravuje kvali­fi­ko­vaného učitele pro střední školy se zaměřením na výuku technických předmětů. Absolvent získá kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky pedagogické praxe, osvojí si potřebné znalosti a dovednosti pro tvorbu vzdělávacích programů a výuku předmětů strojírenského a elektrotechnického zaměření na středních školách. Je schopen vytvá­řet výukové a prezentační materiály, vyučovat technicky zaměřené předměty na střední škole, organizovat a vést mimoškolní, technicky zaměřené aktivity. Absolvent se uplatní jako učitel střední školy, pedagogický pracovník školících center a vzdě­láva­cích institucí zaměřených na další technické vzdělávání nebo pedagogický pracovník insti­tucí vzdě­lá­vajících mládež. Mnozí absolventi katedry technických předmětů se velmi dobře uplatňují i v řídících a manažerských funkcích v různých organizacích státního i soukromého sektoru. 
Magisterské studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.


Katedra technických předmětů spolupracuje
s Ústavem primární a preprimární edukace PdF při výuce ve studijních programech 
M7503 Učitelství pro základní školy 
P-ZS1  - pětiletý magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy  
B7507 Specializace v pedagogice 
P-MSB - bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy
N7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika  
P-PPVN - navazující magisterský studijní program Pedagogika předškolního věku 
 

Comments