Pro studenty‎ > ‎

organizace SZZ

Organizace státních závěrečných zkoušek
v akademickém roce 2017/2018

na Katedře technických předmětů

Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Studijního a zkušebního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se budou konat státní závěrečné zkoušky na katedře technických předmětů v lednu, květnu, červnu a srpnu 2018. 

Studenti mohou obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkouš­ku absolvovat v jednom termínu, pokud se student rozhodne obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkoušku v magisterském/bakalářském studiu absolvo­vat ve dvou různých termínech, není určena jejich posloupnost.

Komise pro SZZ budou zasedat ve složení:
prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.
doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc.
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. - UMB Banská Bystrica
Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
Ing. Roman Loskot, Ph.D.
Mgr. Štěpán Major, Ph.D.

Termíny pro akademický rok  2017/2018:

25. 1. 2018            navazující magisterské a bakalářské studium
17. 5. 2018            - navazující magisterské studium
14. 6. 2018            - bakalářské studium
30. 8. 2018            navazující magisterské a bakalářské studium

Všechny termíny platí pro studenty PdF i PřF.

Termíny odevzdání závěrečných prací pro akademický rok  2017/2018:
14. 12. 2017          - magisterské a bakalářské práce pro termín SZZ 25. 1. 2018
12.   4. 2018          - magisterské práce pro termín SZZ 17. 5. 2018
10.   5. 2018          - bakalářské práce pro termín SZZ 14. 6. 2018
28.   6. 2018          - magisterské a bakalářské práce pro termín SZZ 30. 8. 2018


Comments