Pro studenty‎ > ‎

organizace SZZ

Organizace státních závěrečných zkoušek
v akademickém roce 2018/2019

na Katedře technických předmětů

Ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a Studijního a zkušebního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se budou konat státní závěrečné zkoušky na katedře technických předmětů v lednu, květnu, červnu a srpnu 2019. 

Studenti mohou obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkouš­ku absolvovat v jednom termínu, pokud se student rozhodne obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkoušku v magisterském/bakalářském studiu absolvo­vat ve dvou různých termínech, není určena jejich posloupnost.

Komise pro SZZ bude zasedat ve složení:

prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc.
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. - UMB Banská Bystrica
Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
Ing. Radko Kříž, Ph.D.
Ing. Roman Loskot, Ph.D.
Mgr. Štěpán Major, Ph.D.

Termíny pro akademický rok  2018/2019:

24. 1. 2019            - magisterské, navazující magisterské a bakalářské studium
16. 5. 2019            - magisterské a navazující magisterské studium
13. 6. 2019            - bakalářské studium
29. 8. 2019            magisterské, navazující magisterské a bakalářské studium

Všechny termíny platí pro studenty PdF i PřF.

Termíny odevzdání závěrečných prací pro akademický rok 2018/2019:
12. 12. 2017          - magisterské a bakalářské práce pro termín SZZ 24. 1. 2019
10.   4. 2018          - magisterské práce pro termín SZZ 16. 5. 2019
  9.   5. 2018          - bakalářské práce pro termín SZZ 13. 6. 2019
26.   6. 2018          - magisterské a bakalářské práce pro termín SZZ 29. 8. 2019


Comments