Pro studenty‎ > ‎

organizace SZZ

Organizace státních závěrečných zkoušek
v akademickém roce 2019/2020

na Katedře technických předmětů

Ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a Studijního a zkušebního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se budou konat státní závěrečné zkoušky na katedře technických předmětů v lednu, květnu, červnu a srpnu 2020. 

Studenti mohou obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkouš­ku absolvovat v jednom termínu, pokud se student rozhodne obhajobu diplomové/bakalářské práce a státní závěrečnou zkoušku v magisterském/bakalářském studiu absolvo­vat ve dvou různých termínech, není určena jejich posloupnost.

Komise pro SZZ bude zasedat ve složení:

prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
doc. PaedDr. René Drtina, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Lokvenc, CSc.
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. - UMB Banská Bystrica
Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
Ing. Radko Kříž, Ph.D.
Ing. Roman Loskot, Ph.D.
Mgr. Štěpán Major, Ph.D.

Termíny pro akademický rok  2019/2020:Všechny termíny platí pro studenty PdF i PřF.

Termíny odevzdání závěrečných prací pro akademický rok 2019/2020:Comments