Pro uchazeče

Elektronickou přihlášku ke studiu najdete na 

https://stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec/

Informační leták katedry technických předmětů je ke stažení na stránce dole.


Informace o přijímacím řízení na katedře technických předmětů PdF UHK.

B 7507 Specializace v pedagogice
Bakalářský studijní program Základy techniky se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeči o studium jsou hodnoceni podle dosaže­ných výsledků v průběhu středoškolského studia.
V rámci přijímacího řízení uchazeč odevzdá Čestné prohlášení (ke stažení na stránce dole) s vyplněnými studijními průměry 
a před­loží ročníková a maturitní vysvědčení nebo jejich ově­­řené kopie. Pořadí uchazečů bude stanoveno podle bodového hodnocení celkového studijního prospě­chu ze střední školy, vypočítaného po­dle Šubrtova vzorce váženého studijního průměru. 


kde je: 
B výsledné bodové hodnocení;
C bodové hodnocení studia při průměru 1,00;
K korekční konstanta;
M koeficient váženého průměru;
R po­čet ročníků střední školy;
SR průměr všech známek za daný ročník;
SM průměr zná­mek z maturitní zkoušky.
M = 1 pro SM = 0, M = 0,5 pro SM ≥ 1.
Maximální možné celkové hodnocení: 200 bodů
Minimální celková hranice úspěšnosti:  80 bodů

V případě, že uchazeč koná maturitní zkoušku až po termínu přijímacího řízení, bude bodové hodno­cení průběhu studia stanoveno na základě ročníko­vých průměrů podle stejného vzorce, kde SM = 0.
Pro přijímací řízení je stanoveno: C = 200, K = 40. Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí, kapacitních možností a výsledku přijímacího řízení druhého oboru.


N7503 Učitelství pro základní školy
N-ZS2ZT - navazující magisterský studijní program - Základy techniky pro ZS2
N7504 Učitelství pro střední školy
N-SSKZT - navazující magisterský studijní program - Základy techniky pro SŠ

Ke dvouoborovému studiu v kombinacích navazujícího magisterského studia může být přijat absolvent bakalářského studijního programu B7507 Specializace v pedagogice: Základy techniky se zaměřením na vzdělávání. 

Absolventi příbuzného bakalářského studijního programu nebo absolventi technického bakalářského studijního programu jsou povinni předložit ověřený výpis předmětů, které absolvovali v tomto bakalářském studijním programu, a to včetně hodnocení studia. Výpis předmětů musí být potvrzen příslušnou vysokou školou.
Přijímací komise prověří shodu studijního plánu vystudovaného oboru se studijním plánem oboru B7507 Specializace v pedagogice: Základy techniky se zaměřením na vzdělávání. Na základě tohoto posouzení a hodnocení studijních výsledků doporučí/nedoporučí přijetí ke studiu. V případě kladného vyjádření může doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek z daného oboru a společného základu bakalářského studijního programu.
V případě přijetí uchazeče vydá děkan PdF rozhodnutí o rozdílových zkouškách.
Posouzení studijního plánu katedrou si může uchazeč vyžádat ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Uchazeči o studium jsou hodnoceni podle dosaže­ných výsledků v průběhu studia a podle výsledků státní bakalářské zkoušky v daném oboru.
Pořadí uchazečů bude stanoveno podle bodového hodnocení celkového studijního prospě­chu, vypočítaného po­dle modifikovaného Šubrtova vzorce váženého studijního průměru.kde je:
B výsledné bodové hodnocení;
C bodové hodnocení studia při průměru 1,00;
K korekční konstanta;
M koeficient váženého průměru;
R po­čet ročníků bakalářského studia;
SR průměr za daný ročník;
SBc hodnocení státní bakalářské zkoušky daného oboru.
M = 1 pro SBc = 0, M = 0,5 pro SBc ≥ 1. 
Maximální možné celkové hodnocení: 200 bodů
Minimální celková hranice úspěšnosti:  80 bodů

V případě, že uchazeč koná státní bakalářskou zkoušku až po termínu přijímacího řízení, bude bodové hodno­cení průběhu studia stanoveno na základě ročníko­vých průměrů podle stejného vzorce, kde SBc = 0.
Pro přijímací řízení je stanoveno: C = 200, K = 60. Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí, kapacitních možností a výsledku přijímacího řízení druhého oboru. 
Uchazečům, nepřijatým z kapacitních důvodů, bude, v případě volné kapacity nabídnuta změna oboru.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  442 kB verze 1 17. 12. 2012 5:58 René Drtina
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  234 kB verze 1 8. 1. 2020 5:58 René Drtina
Comments